oferta

oferta

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzą:

1) usługi doradztwa podatkowego, które dotyczą:

 • cen transferowych
 • podatku od towarów i usług VAT
 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • PCC i podatków lokalnych
 • postępowań podatkowych
 • postępowań przed sądami administracyjnymi

2) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w tym głównie badanie kondycji finansowej kontrahenta Spółki

3) doradztwo prawne, w tym zakresie, w sprawach wymagających wsparcia radcy prawnego, Kancelaria współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Andrzeja Augustyna oraz Łukasza Guratowskiego www.aglegal.pl

 

Sposób świadczenia przez Kancelarię usług jest następujący:

ceny transferowe
 • identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi TP
 • weryfikacja istniejących w Spółce dokumentacji TP
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • ekonomiczna analiza porównawcza transakcji
 • rekomendacja polityki cen transferowych
 • reprezentacja przed MF w sprawie APA

badanie kondycji finansowej kontrahenta Spółki/procedura badania:

 • przygotowanie listy dokumentów i informacji do pozyskania od kontrahenta Spółki
 • pozyskanie informacji i dokumentów z niezależnych źródeł w tym: baz danych o dłużnikiach, rejestrów sądowych, baz sprawozdań finansowych (również w celu ustalenia ogólnej sytuacji finansowej klientów kontrahenta podlegającego badaniu) itp.
 • ocena zebranego materiału i przygotowanie raportu zawierającego między innymi:
  • analizę wskaźnikową sytuacji finansowej kontrahenta;
  • zastosowanie modeli predykcji upadłości;
  • analizę powiązań w grupie kapitałowej, w której działa kontrahent Spółki i ich wpływ na sytuację finansową kontrahenta (w tym również analiza finansowa wybranych podmiotów z grupy);
  • analizę sprawozdań zarządu i opinii biegłego wydanej dla kontrahenta;
  • analizę majątku, źródeł finansowania i płynności finansowej kontrahenta (w tym: hipotek, zastawów, dokumentów dla banków, gwarancji, przepływów pienieżnych, przepływów na rachunkach bankowych);
  • analizę zobowiązań kontrahenta, w tym: analizę zobowiazań handlowych (wiekowanie, działania wierzycieli wobec kontrahenta itp.) oraz analizę zobowiązań wobec organów podatkowych, celnych, ZUS;
  • analizę należności, w tym: wiekowanie należności, ocenę wiarygodności dłużników kontrahenta;
  • analizę działalności operacyjnej kontrahenta, w tym analizę wiarygodności planów operacyjnych kontrahenta
  • wnioski z badania

doradztwo podatkowe

 • bieżące doradztwo podatkowe typu hot-line w zakresie wszystkich podatków
 • audyt podatkowy VAT/badanie miesięczne/kwartalne/roczne
 • pomoc/opracowanie procedur audytu wewnętrznego w Spółce
 • opinie podatkowe/konsultacje w zakresie wszystkich podatków
 • opinie podatkowe/konsultacje dot. skutków fuzji/podziałów/aportów
 • opinie podatkowe/konsultacje dot. zbycia/nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP
 • konsultacje dot. prawidłowości wdrożenia przyjętych rozwiązań podatkowych
 • analiza umów pod kątem skutków podatkowych
 • szacowanie ryzyka podatkowego przyjętych rozwiązań podatkowych
 • sprawy dotyczące nieujawnionych źródeł dochodów/przychodów
reprezentacja Klienta
 • przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację MF/reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
 • reprezentacja Spółki w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej
 • reprezentacja Spółki przed Urzędem Skarbowym, UKS i Izbą Skarbową (odwołanie od decyzji)
 • reprezentacja Spółki przed WSA i NSA (skarga, skarga kasacyjna)

Pełna oferta dostępna jest w formie elektronicznej. Zapytanie proszę przesłać korzystając z formularza bądź wysyłając je na adres: iwona.lulkiewicz@taxoffice24.com.pl